Informacja ze spotkania w Urzędzie m. st. Warszawy, 23-10-2013

Warszawa, 24 października 2013 r.
Informacja ze spotkania w Urzędzie m. st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 23.10.2013 r. z przewodniczącymi (przedstawicielami) Komisji Dialogu Społecznego (KDS) i Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego (DKDS).

1. Spotkanie prowadził Pan Marcin Wojdat, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyło ok. połowy przedstawicieli z obecnie funkcjonujących KDS oraz DKDS (jest ich łącznie 48). Niska frekwencja na tego rodzaju spotkaniach jest powtarzającym się problemem od lat. Obecne były także osoby reprezentujące biura Urzędu m. st. W-wy.
2. Tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy z Biurem Urzędu m. st. Warszawy.
3. Na wstępie Pan Pełnomocnik poinformował, że 17 października br. Rada Miasta podjęła uchwałę o przyjęciu Programu współpracy m. st. Warszawy w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Następnie Pan Pełnomocnik zwrócił uwagę, że w Programie współpracy na 2014 r. zawarto nowy zapis o tym, że na stronie internetowej Urzędu m. st. W-wy będzie publikowana lista zadań rekomendowanych przez Komisję Konkursową do finansowania. Jest to ważne dla organizacji pozarządowych w procesie planowania, gdy wcześniej wiadomo, które zadania uzyskały rekomendację (choć jeszcze nie decyzję).
5. Dopisano także akapit o obowiązku konsultowania zmian w proj. budżetu miasta z KDS i DKDS oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego.
6. Nie uległy zmianie w Programie współpracy na 2014 r. terminy ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych: - do 23 listopada 2013 r. dla zadań realizowanych w I połowie i całym roku 2014, - do 28 lutego 2014 r. dla zadań dot. wypoczynku dzieci i młodzieży, - do 31 marca 2014 r. dla zadań realizowanych w II połowie roku 2914.
7. Ponadto Pan Pełnomocnik poinformował o tym, że trwają prace nad projektem wieloletniego programu współpracy m. st. W-wy z organizacjami pozarządowymi i przedstawił proponowany harmonogram tych prac. Zgodnie z harmonogramem w czerwcu 2014 r., po uzyskaniu wszystkich opinii i po konsultacjach, powinien być gotowy program.
8. Przewidziane jest przeprowadzenie badania, jak „konsumowane” są środki przyznawane organizacjom pozarządowym w Warszawie.
9. Przestawiono zadania Wydziału Inicjatyw Społecznych i kalendarium S3ektora, m. in. zgłaszanie inicjatyw do konkursu, wstępna ocena inicjatyw, otwarte głosowanie mieszkańców, wybór przez Kapitułę 10 najlepszych inicjatyw i w maju 2014 r. - uroczysta gala konkursu.
10. We wrześniu 2014 r. odbędzie się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.
11. Przewidziane jest spotkanie lub kilka na temat budżetu partycypacyjnego, jest to proces skomplikowany, będziemy się wszyscy uczyć, w dzielnicach powstaną zespoły ds. budżetu partycypacyjnego, szczegóły na platformie konsultacyjnej.
12. Na stronie miasta będzie zamieszczona ankieta podsumowująca prace, będzie to materiał do sprawozdania z realizacji współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Wyrażono prośbę o rzetelne wypełnianie ankiety.
13. Wskazano, że być może będą zmiany w formularzach ofert, sprawozdań itp., należy śledzić na bieżąco informacje na ten temat, aby nie być zaskoczonym.
14. Padła propozycja, przyjęta, aby spotkania z udziałem Pełnomocnika odbywały się raz na kwartał.
15. Spotkanie zakończyła dyskusja na tematy bieżące.

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Bogumiła Kania, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona.


<<< Powrót
©2019 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl