Konferencja pt. „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce – potrzeba zmian” - krótka informacja przygotowana przez naszych członków

Warszawa, 15 lutego 2012 r
Informacja nt. Konferencji pt.
„Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce – potrzeba zmian”

Warszawa, 13 lutego 20102 r..

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP i jej przewodniczącego senatora Mieczysława Augustyna.

Głównym tematem Konferencji było przedstawienie wstępnych założeń do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowanych (w wyniku dwuletniej pracy) przez Grupę Roboczą złożoną z parlamentarzystów PO, ekspertów, przedstawicieli resortów zdrowia, polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Konferencja zgromadziła bardzo liczne grono uczestników, reprezentujących samorządy wszystkich szczebli, firmy opiekuńcze, organizacje pozarządowe, organizacje seniorów oraz instytucje i środowiska, zainteresowane rozwojem usług opieki długoterminowej.

Przebieg Konferencji:

1.    Wprowadzenie wygłosił prowadzący Konferencję Senator M. Augustyn, który podkreślił m.in., że wobec postępującego procesu starzenia się naszego społeczeństwa, istnieje pilna potrzeba opracowania spójnego, wydolnego finansowo, systemu organizacji i wspierania opieki długoterminowej i ram prawnych tego systemu w postaci ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Obecnie wg szacunków GUS jest ok. 800 tys. osób niesamodzielnych, w 2020 r. wg prognoz może ich być ponad 2 mln, a w 2030 r. już ok. 6 mln. Wskazał na potrzebę solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, na potrzebę uczestnictwa i partnerstwa w myśl: młodzi starym, starzy młodym oraz nic o nich bez nich.

2.    Przedstawiciele rządu: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Zdrowia Cezary Rzemek, Pełnomocnik rządu ds równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w swoich wystąpieniach zadeklarowali pełne poparcie ich resortów dla podjętej inicjatywy oraz pomoc w pracach Grupy Roboczej.

3.    Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej omówił problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle badania bardzo szerokiego programu badawczego PolSenior o stanie zdrowia i sytuacji społeczno-ekonomicznej najstarszych grup społecznych. Badaniem tym objęto ok. 6 tys. osób w wieku 65 lat do 90 i powyżej. Pogłębione badanie przeprowadzono dla grupy osób w wieku 55-59 lat, czyli u progu starości. Pełne wyniki badania będą opublikowane na jesieni. Badania wskazują, że wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy pow. 75 roku życia oraz wzrasta odsetek kobiet potrzebujących pomocy (feminizacja starości). Pomoc społeczna kumuluje się na gospodarstwach jednoosobowych, samotnych. Stosunkowo rzadko z pomocy społecznej korzystają osoby na wsi. Główny ciężar pomocy spoczywa na rodzinie, w tym zwłaszcza na kobietach. Obecnie ok. 80% opieki nad osobami niesamodzielnymi świadczą rodziny. Rodzinom coraz trudniej zapewnić pomoc, która staje się coraz droższa (nowe techniki, standardy itp.). Przy niskiej dochodowości osób starszych nie stać na opłacenie pomocy.

4.    Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska przewodnicząca Rady ds Osób Niesamodzielnych przy ministrze zdrowia, przedstawiła prognozy zapotrzebowania na opiekę długoterminową. Obecnie tylko połowa badanych ocenia stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry (w innych krajach ok. 75%). Wraz z postępującym wydłużaniem się okresu życia, problemem społecznym będzie sprostanie zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze.

5.    Prezentację wstępnych założeń do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym przedstawił senator M. Augustyn:

·    Projekt dotyczy osób powyżej 18 roku życia o stwierdzonej niesamodzielności; przewidywane są trzy stopnie niesamodzielności i związane z tym świadczenia opiekuńcze lub finansowe. Świadczenia opiekuńcze obejmują usługi w zakresie higieny ciała, odżywiania i mobilności. Świadczeniami  finansowymi są: pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekuna, który zrezygnował z pracy w celu sprawowania opieki, a także refundacja kwalifikowanych kosztów opieki.
·    Osobie niesamodzielnej przysługiwać będzie czek opiekuńczy o wartości zależnej od orzeczonego stopnia niesamodzielności. Osoba, której przyznano świadczenie z tyt. niesamodzielności traci na okres tego świadczenia prawo do dodatków pielęgnacyjnych (obecnie wypłacanych każdej osobie pow.75 roku życia)
·    W projekcie przewidziano różne formy kontroli świadczeń opiekuńczych oraz ochrony świadczeniobiorców, zapewnienia jakości świadczeń opiekuńczych i równej konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami.
·    Powołany zostanie Instytut Regulacji Rynku Świadczeń Opiekuńczych (IRRŚO). Do jego zadań należeć będzie w szczególności: opracowywanie standardów usług, określenie zasad i sposobów mierzenia jakości usług, zapewnienie ochrony interesów świadczeniobiorców, minimalizacji kosztów świadczenia usług. Przewiduje się powołanie Rzecznika Praw Osób Niesamodzielnych.
·    Utworzony zostanie Fundusz Zabezpieczenia Opiekuńczego. Jego przychodami będą głównie dotacje z budżetu państwa, które będą równe zmniejszeniu dotacji do ZUS i KRUS na dodatki pielęgnacyjne dla osób po 75 roku życia w związku ze zmianą zasad ich przyznawania, a także środki z budżetu Unii Europejskiej, odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu itp.
·    Środki Funduszu przeznaczane będą głównie na: finansowanie kosztów świadczeń opiekuńczych (określonych w ustawie), kosztów szkoleń opiekunów, kosztów funkcjonowania instytutu (IRRŚO), kosztów orzekania o niesamodzielności, kosztów badań, ekspertyz, analiz, pomocy prawnej itp.
·    Przewiduje się trzy etapy wdrażania przepisów ustawy: I etap - osoby o największym stopniu niesamodzielności, II etap - osoby o największym i umiarkowanym stopniu niesamodzielności, III etap – osoby wszystkich stopni niesamodzielności.
·    Wg informacji autorów projektu ustawy, możliwe jest jej wdrażanie począwszy od 2013 r.
·    Proponowana ustawa będzie bardzo obszerna, wg projektu obejmuje 99 artykułów, jej wprowadzenie wymagać będzie zmian w 9 obowiązujących ustawach.

6.    Na koniec, Uczestnicy Konferencji, przez aklamację, przyjęli apel w sprawie pilnego stworzenia spójnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych i ich rodzin. Apel skierowany został do Prezydenta, Premiera i Rządu oraz Parlamentu RP, do samorządów wszystkich szczebli, przedsiębiorców i pracodawców, osób niesamodzielnych i ich rodzin, organizacji pozarządowych, mediów oraz polskich seniorów.

Z Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona w Konferencji uczestniczyli członkowie:
Bogumiła Kania, Wojciech Kania, Mirosław Kulesza.

.<<< Powrót
©2021 Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona        powered by ParkinsonFundacja.pl